e-rebus

NOVUM, spol. s r. o.
nakladatelství a vydavatelství

Hlavní menu
<- Zpět
Časopisy
Scrabble
Citáty
Nová položka

Kontakt


                         NOVUM, spol. s r.o.  vydává pro vás:          

     

       
 • Pod tímto názvem vychází èasopis ve spolupráci s SÈHAK od roku 1991.
 • V letech 1949-1990 vycházel èasopis pod názvem Hádanka a køížovka, patøí tak k nejdéle vycházejícím èasopisùm u nás.
 • Èasopis je urèen svým obsahem pro nároènìjší luštitele køížovek všech druhù, pro luštitele køížovkáøských seriálù, hádanek, koníèkù, královských procházek, høíèek a mnoha dalších luštitelských útvarù.
 • Èasopis se také vìnuje stále oblíbenìjší høe Scrabble.
 • Mìsíènì jsou výhercùm vypláceny výhry v prùmìru ve výši pøes 7.000,- Kè v rùzných soutìžích.
 • 32 stran
 • Ètrnáctideník
 • Cena 33,- Kè, pro pøedplatitele 30,- Kè
 • Pøedplatné èasopisu lze objednat zde online.
 
       
 • Èasopis vycházel od roku 1990 mìsíènì, vždy na konci mìsíce.
 • Poslední èíslo vyšlo 20.12.2013, další vydávání je ukonèeno.

 

       
 • Tento specializovaný mìsíèník vychází od roku 1992.
 • Je urèen pro luštitele a milovníky osmismìrek ve všech jejich kombinacích a podobách.
 • Pravidelnì obsahuje soutìžní dvojstranu s názvem Soutìž pro nároèné s mìsíèními výhrami ve výši 2.000,- Kè.
 • 16 stran
 • Mìsíèník
 • Cena 22,- Kè, pro pøedplatitele 20,- Kè
 • Pøedplatné èasopisu lze objednat zde online.

 

       
 • Èasopis vychází od roku 1980.
 • Èasopis poskytuje luštitelùm pøíjemnou zábavu formou rozlièných druhù køížovek, od švédských pøes klasické, mozaikové, slabikové, støídavé až po logické úlohy, zakódované obrázky a další obrázkové høíèky.
 • Každé èíslo obsahuje výhry v celkové výši 6.000,-- Kè.
 • Na pomoc øešitelùm obsahuje rùzné slovníèky výrazù.
 • 128 stran
 • Mìsíèník
 • Cena 55 Kè, pro pøedplatitele 50,- Kè
 • Pøedplatné èasopisu lze objednat zde online.

 

       
 • Poprvé vyšla v roce 2005.
 • Obsahuje rùzné druhy køížovek a osmismìrek, køížovkové cykly, logické úlohy, høíèky, prostì výbìr toho nejlepšího, co obsahují jednotlivé Panorámy køížovek.
 • Velké množství rùznorodých luštitelských úloh uspokojí opravdu každého milovníka této zábavy.
 •  V jednotlivých roènících se luštitel mùže seznámit:
  2005 - se zajímavými informacemi o vzniku køížovek a s návody jak je luštit  (již rozebrána)
  2006 - s návody na luštìní rùzných druhù osmosmìrek
  2007 - s návody na øešení zakódovaných obrázkù, slovních hádanek, koníèkù a královských procházek
  2008 - s ukázkami jak øešit více než sto druhù a typù køížovek, seøazených abecednì podle názvù
  2009 a 2010 - s výbìrem øady køížovkáøských cyklù a dalších úloh k øešení
 • 356 stran
 • Roèenka
 • Cena 99 Kè
 • naposledy vyšla v roce 2010

 Všechny roèníky PK speciál je možno do vyprodání zásob objednat v redakci, jeden výtisk vèetnì poštovného stojí 100,- Kè.

 

Výhradním rozšiøovatelem našich èasopisù je holding spoleènosti PNS, a.s. a dostanete je ve všech prodejních místech, která PNS, a.s. zásobuje.  

©Hades, 2010